Algemene leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Afwijkingen gelden alleen als deze door de schrijver schriftelijk zijn geaccordeerd en gelden alleen voor de punten waarop wordt afgeweken. De overige voorwaarden blijven van kracht. 

Leveringen van derden zoals bijvoorbeeld onderzoekers, vormgevers, fotografen, illustrators, drukkers en binders die door de schrijver bij de voltooiing van de opdracht zijn betrokken, vinden plaats onder de leveringsvoorwaarden van deze derden. 

Begrippen:  

‘schrijver’                                   : degene die in opdracht teksten schrijft, redigeert of publiceert 

‘opdrachtgever’                        : degene die de schrijver opdracht tot schrijven en/of redigeren en/of   publiceren in enige vorm heeft gegeven. 

 1. Kwaliteit 
  1. De schrijver verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. Nederlandstalige tekst is in de standaardspelling geschreven.  

Geheimhouding 

 • De schrijver zal alle gegevens van de opdrachtgever geheimhouden waarvan hij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.  
 • Eenmalige herziening 
  • De offerte van de schrijver omvat de levering van tekst en eventueel eenmalige herziening aan de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de tekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. Zijn meerdere herzieningen of wijzigingen gewenst, dan zal de schrijver de daarmee gepaard gaande tijd apart in rekening brengen.  
 • Tussentijdse wijziging van de opdracht 
  • Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de schrijver niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 • Bij overmacht van schrijver zal deze dat direct aan opdrachtgever laten weten. Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van de schrijver opgeschort. Als hervatting van de opdracht door overmacht gedurende drie maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van de schrijver af te nemen en hem dat gedeelte te betalen.  
 • Offerte en eventuele offertekosten 
  • Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden als de kosten van de af te leggen afstand en reisduur voor de schrijver redelijk zijn in relatie tot de omvang van de eventuele opdracht.  
 • Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie is genomen maar niet langer dan twee maanden.  

De in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van schrijver, ook al zou de opdrachtgever voor het uitbrengen van de offerte betalen. Publicatierechten worden met deze betaling dus niet overgedragen. 

 • Opdrachtovereenkomst 
  • In de opdrachtovereenkomst wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: 
 • het doel van de opdracht, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk 
 • in hoeverre de medewerking van de opdrachtgever is vereist en wat zijn inbreng is 
 • welke materialen en gegevens de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn 
 • wie de tekst en eventuele vormgeving goedkeurt en binnen welke tijd 
 • in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd  
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (digitaal, papier etc.) en bij digitale aanlevering het bestandsformaat 
 • de uiterste aanlevertermijn en de tijd voor eenmalige herziening van tekst of lay-out. 

De opdrachtovereenkomst vermeldt ook bijkomende werkzaamheden, zoals: 

 • vertalingen;
 • research;
 • eindredactie;
 • nakijken van zet- en/of drukproeven;  
 • beeldresearch, fotografie, begeleiden van fotografie  •    vormgeving, begeleiden van drukwerk en afwerking. 
 • Inschakelen van derden 
  • In overleg met opdrachtgever kan schrijver een of meer derden inschakelen om de opdracht uit te voeren. Schrijver is daarbij intermediair. Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan opdrachtgever die daarvoor ontheffing verleent voor de in artikel 2 genoemde geheimhouding. De algemene leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing. 
 • Schrijver brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan opdrachtgever in rekening. 
 • Als opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen schrijver en opdrachtgever. De verplichtingen van opdrachtgever jegens schrijver blijven onverminderd van kracht. 
 • Vrijwaring 
  • De opdrachtgever moet als inhoudelijk deskundige de geleverde teksten en diensten controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de schrijver tegen elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schrijver. 
 • Aansprakelijkheid 
  • De schrijver aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schrijver. Voor het geval schrijver geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de schrijver jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. 
 1. Auteursrechten 
  1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de schrijver. 
 1. De schrijver van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent bij levering het exclusieve recht tot eenmalige publicatie en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor elk ander gebruik moet tussen opdrachtgever en schrijver een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in een ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. 
 1. Buiten dit eenmalige publicatierecht als bedoeld in artikel 10.2 behoudt de schrijver zijn auteursrechtelijke bevoegdheden. 
 1. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daartegen bij een van beide partijen overwegende bezwaren bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de schrijver brengen en de schrijver moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De schrijver kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. 
 1. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de schrijver krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. 
 1. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid. 
 1. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van de schrijver wordt beschouwd: 
 2. publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; 
 3. hergebruik van zijn werk zonder toestemming; 
 4. aantasting van zijn werk; 
 5. publicatie zonder naamsvermelding tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 

10.8 De bepalingen van artikel 10.1 tot en met artikel 10.7 hebben ook betrekking op teksten die schrijver van derden betrekt. Schrijver garandeert daarbij opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik. 

 1. Betaling 
  1. Schrijver kan voor aanvang van het werk betaling van het gehele of gedeeltelijk te factureren bedrag verlangen of  –   bij langer durende opdrachten  –   betaling in termijnen.  
 1. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. 
 1. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum.  
 1. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.  
 1. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00. 
 1. Geschillen 
  1. Op elke overeenkomst tussen de schrijver en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de schrijver. 

Haarlem, september 2019. 

%d bloggers liken dit: